Zákon č. 324/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 81/2012
Platnosť od 23.10.2012
Účinnosť od 01.09.2014 do31.03.2015
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. IX siedmeho až deviateho bodu, dvanásteho a trinásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2013, a čl. IX dvadsiateho prvého až dvadsiateho tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2014.