Zákon č. 319/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 281/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 78/2012
Platnosť od 13.10.2012
Účinnosť od 01.01.2016