Vyhláška č. 30/2012 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom

(v znení č. 101/2016 Z. z.)

Čiastka 11/2012
Platnosť od 03.02.2012
Účinnosť od 01.03.2016