Opatrenie č. 293/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma zodpovedajúca 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2011, ktorá je rozhodujúca na poskytnutie vianočného príspevku v roku 2012

Čiastka 72/2012
Platnosť od 27.09.2012
Účinnosť od 30.09.2012

OBSAH