Vyhláška č. 292/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny

Čiastka 72/2012
Platnosť od 27.09.2012
Účinnosť od 01.10.2012

OBSAH