Zákon č. 289/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 272/2016 Z. z.(nepriamo), 95/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 72/2012
Platnosť od 27.09.2012
Účinnosť od 01.05.2019