Vyhláška č. 284/2012 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií

Čiastka 71/2012
Platnosť od 21.09.2012
Účinnosť od 25.09.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.09.2012 Aktuálne znenie