Vyhláška č. 278/2012 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

(v znení č. 233/2016 Z. z.)

Čiastka 70/2012
Platnosť od 14.09.2012
Účinnosť od 01.01.2017
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2012 okrem § 7 až 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2017 233/2016 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2013 - 31.12.2016 Delená účinnosť
15.09.2012 - 31.12.2012