Vyhláška č. 277/2012 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

(v znení č. 234/2016 Z. z.)

Čiastka 70/2012
Platnosť od 14.09.2012
Účinnosť od 01.01.2017
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2012 okrem § 5 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.