Vyhláška č. 269/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového

Čiastka 69/2012
Platnosť od 13.09.2012
Účinnosť od 15.09.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.09.2012 Aktuálne znenie