Vyhláška č. 266/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov

(v znení č. 73/2019 Z. z., 419/2019 Z. z.)

Čiastka 68/2012
Platnosť od 08.09.2012
Účinnosť od 10.12.2019