Oznámenie č. 261/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení zoznamu zmluvných strán k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996

Čiastka 67/2012
Platnosť od 06.09.2012
Redakčná poznámka

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júna 2012 sa Grécko stalo zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996