Oznámenie č. 257/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 66/2012
Platnosť od 01.09.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. septembra 2012 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Pôvodný predpis

01.09.2012