Opatrenie č. 248/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Čiastka 64/2012
Platnosť od 24.08.2012
Účinnosť od 24.08.2012 do31.10.2014
Zrušený 296/2014 Z. z.

OBSAH

248

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 20. augusta 2012

o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


§ 1

Sumy stravného pre časové pásma sú:

a) 4,00 eurá pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 6,00 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 9,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ján Richter v. r.