17

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 13. januára 2012

o identifikácii a registrácii ošípaných

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z ustanovuje:


§ 1

Označenie ošípanej

(1) Ošípaná sa označuje tetovaním alebo plastovou ušnou značkou.

(2) Označenie ošípanej iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie zasahovať do označenia ošípanej ani byť zameniteľné s označením vykonaným podľa odseku 1.

§ 2

Spôsoby označenia ošípanej

(1) Každá ošípaná sa označuje

a) plastovou ušnou značkou do ľavej ušnice alebo

b) tetovaním na ľavej ušnici, alebo plošným tetovaním na ľavej strane tela.

(2) Na označenie ošípanej tetovaním sa používa päťmiestny abecedno-číselný kód, ktorý nadväzuje na registračné číslo chovu, v ktorom sa ošípaná narodila. Výška tetovania musí byť najmenej 6 mm.

(3) Registračné číslo chovu je šesťmiestny abecedno-číselný kód alebo šesťmiestny číselný kód, ktorý umožňuje zistiť konkrétny chov. Registračné číslo chovu sa nemení, ak sa nemení základné zameranie daného chovu.

(4) Na označenie chovu1) sa používajú tieto abecedno-číselné kódy:

a) chov ošípaných 000000,
b) karanténa A00000,
c) bitúnok B00000,
d) exportná organizácia E00000,
e) spracovateľský závod K00000,
f) veterinárna nemocnica N00000,
g) sprostredkovateľ/podnikateľ O00000,
h) tržnica T00000,
i) štátny veterinárny a potravinový ústav U00000,
j) výstavné priestory V00000,
k) zberné stredisko Z00000.

(5) Plastovou ušnou značkou do ľavej ušnice sa označuje ošípaná

a) určená na obchod v rámci spoločenstva a na vývoz,

b) pigmentovaného plemena a jeho kombinácií, kde označovanie tetovaním znemožňuje alebo sťažuje identifikáciu ošípaných.

(6) Spôsob tetovania a spôsob zakladania plastovej ušnej značky je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3

Všeobecné požiadavky na ušnú značku

(1) Plastová ušná značka musí byť

a) vyhotovená z materiálu, ktorý je odolný proti opotrebovaniu,

b) vyhotovená tak, aby svojím tvarom a konštrukciou

1. bola uspôsobená na zavesenie do ušnice ošípanej,

2. zabezpečovala trvalé pripevnenie na ošípanú bez poškodenia jej zdravia,

3. neumožňovala opakované použitie,

c) ľahko čitateľná počas celej doby života ošípanej,

d) označená znakmi, ktoré sa nedajú odstrániť.

(2) Na zakladanie ušnej značky sa používajú aplikačné kliešte. Ušná značka sa pred nasadením ošípanej dezinfikuje; dezinfikujú sa aj časti aplikačných klieští, ktoré prichádzajú do styku s tkanivami ošípanej.

(3) Pri strate ušnej značky alebo jej poškodení, ktoré znemožňuje identifikáciu ošípanej, alebo ak sa údaje uvedené na nej stanú nečitateľnými, označí sa ošípaná náhradnou ušnou značkou, ktorá obsahuje pôvodné abecedné a číselné znaky. Ak ide o náhradnú identifikačnú značku pri ošípanej dovezenej zo zahraničia, tá obsahuje aspoň rovnaký kód krajiny a identifikačné číslo ošípanej.

§ 4

Ušná značka používaná na označenie ošípanej

(1) Na označenie ošípanej sa používa plastová ušná značka hranatého tvaru, žltej farby, vysoká najviac 45 mm a široká 45 mm. Ak sa používa ušná značka kruhového tvaru žltej farby, musí byť priemer ušnej značky najviac 30 mm, výška alfanumerických znakov najmenej 5 mm a výška číselných znakov najmenej 5 mm.

(2) Plastová ušná značka používaná na označenie ošípanej obsahuje

a) dva znaky, ktoré označujú kód krajiny; písmená „SK“ pre Slovenskú republiku,

b) päťmiestny alfanumerický kód, ktorý nadväzuje na registračné číslo chovu, v ktorom sa ošípaná narodila.

(3) Vzor plastovej ušnej značky hranatého tvaru, používanej na označenie ošípanej, a vzor plastovej ušnej značky kruhového tvaru, používanej na označenie ošípanej, je uvedený v prílohe č. 2.

§ 5

Označenie ošípanej dovezenej zo zahraničia

(1) Ošípanej pochádzajúcej z iných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) sa ponecháva pôvodné označenie.

(2) Ošípaná dovezená z tretích krajín, ktorá prešla kontrolou2) a zostáva v chove, označuje sa spôsobom podľa § 2 až 4 do 30 dní od vykonania kontroly, ale najneskôr pred jej premiestnením do ďalšieho chovu. Označenie päťmiestnym alfanumerickým kódom musí vyjadrovať registračné číslo chovu, do ktorého bola ošípaná dovezená.

(3) Ošípanej dovezenej z tretích krajín priamo na bitúnok sa ponecháva pôvodné označenie, ak sa zabije do 30 dní po tom, čo bola skontrolovaná.

§ 6

Likvidácia ušnej značky

Odstrániť plastovú ušnú značku z ošípanej možno len po jej uhynutí, zabití alebo usmrtení. Plastovú ušnú značku možno odstrániť z ošípanej až po zabezpečení dostatočnej identifikácie tela ošípanej. Po odňatí plastovej ušnej značky z ošípanej sa plastová ušná značka dezinfikuje a znehodnotí.3)

§ 7

Registrácia chovu ošípanej

(1) Založenie nového chovu sa ohlasuje poverenej osobe pred začatím činnosti a pred prvým premiestnením ošípanej do chovu.

(2) Na registráciu chovu sa poverenej osobe predkladá doklad na registráciu chovu potvrdený regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

(3) Oznámenie o ukončení chovu ošípanej sa predkladá poverenej osobe do siedmich dní od ukončenia chovu ošípanej.

(4) Pri zmene vlastníka a doplnení ďalšieho vlastníka chovu treba doložiť súhlas predchádzajúceho vlastníka chovu.

(5) Vzor registrácie chovu je uvedený v prílohe č. 3.

§ 8

Centrálny register zvierat

(1) V centrálnom registri zvierat sa o chove ošípaných eviduje

a) registračné číslo chovu,

b) názov a adresa chovu,

c) údaje o vlastníkovi a o držiteľovi ošípaných, a to

1. meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno právnickej osoby,

2. identifikačné číslo organizácie,

3. sídlo právnickej osoby,

d) meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu štatutárneho zástupcu,

e) počet všetkých ošípaných držaných v chove a počet prasníc,

f) každá zmena v počte ošípaných držaných v chove podľa kódu udalostí uvedených v prílohe č. 4, pričom sa eviduje

1. počet ošípaných, ktorých sa zmena týka,

2. dátum, keď k zmene došlo,

3. ak ide o premiestnenie ošípanej, registračné číslo chovu, odkiaľ alebo kam je ošípaná premiestnená, alebo kód krajiny, ak ide o ošípanú dovezenú alebo vyvezenú, a registračné číslo ošípanej,

g) geografické súradnice chovu okrem sprostredkovateľa/podnikateľa a exportnej organizácie.

§ 9

Hlásenie zmien v počte ošípaných

(1) Hlásenie o zmene v počte ošípaných sa zasiela poverenej osobe. Vzor hlásenia je uvedený v prílohe č. 5.

(2) Hlásenie zmien v počte ošípaných zasiela držiteľ ošípaných centrálnemu registru zvierat jedenkrát za celý kalendárny mesiac, vždy do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. Vývoz a dovoz ošípaných sa zadávajú pod vlastným kódom s počtom zvierat v skupine, ktorá je identifikovaná rovnakým registračným číslom ošípaných, dátumom dovozu alebo vývozu a krajinou dovozu alebo vývozu. Narodenie, dohlásenie, odcudzenie, domáca zakáľačka a likvidácia v chove a predaj neregistrovanému držiteľovi ošípaných sa zadávajú pod vlastným kódom, zosumarizované bez uvedenia dátumu len raz za kalendárny mesiac.

(3) Hlásenie zmien v počte ošípaných možno posielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí poverená osoba.

(4) Kódy udalostí na vedenie registra ošípaných v chove a číselník kódov udalostí na vypĺňanie tlačiva sú uvedené v prílohe č. 4.

(5) Ak u držiteľa ošípaných nedošlo v priebehu mesiaca k žiadnym zmenám, hlásenie zmien v počte ošípaných sa neposiela.

§ 10

Doklad o premiestnení ošípaných

(1) Premiestnením ošípanej je premiestnenie ošípanej medzi rôznymi chovmi, medzi chovmi toho istého vlastníka, k inému držiteľovi, na trh, nákup alebo predaj ošípanej sprostredkovateľovi alebo na bitúnok. Za premiestnenie ošípanej sa nepovažuje premiestnenie ošípanej medzi rôznymi objektmi v rámci toho istého chovu.

(2) Doklad o premiestnení ošípaných sa zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa, keď k premiestneniu ošípaných došlo. Doklad o premiestnení ošípaných sa zasiela z chovu, do ktorého sa ošípané premiestnili. Vzor dokladu o premiestnení ošípaných je uvedený v prílohe č. 6.

(3) Doklad o premiestnení ošípaných sa vystavuje pri každom premiestnení ošípaných. V doklade o premiestnení sa uvádzajú tieto údaje:

a) registračné číslo, názov a adresa chovu, z ktorého sa ošípané premiestňujú,

b) registračné číslo, názov a adresa chovu, do ktorého sa ošípané premiestňujú,

c) registračné číslo, názov a adresa sprostredkovateľa, len ak sa zúčastnil na premiestnení,

d) počet premiestnených ošípaných,

e) registračné číslo zhodné s premiestnenou skupinou zvierat,

f) dátum premiestnenia,

g) podpis alebo odtlačok pečiatky osôb zúčastnených na premiestnení ošípaných podľa písmen a) až c).

(4) Doklad o premiestnení ošípaných možno posielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí poverená osoba.

§ 11

Register ošípaných v chove

(1) V každom registri ošípaných v chove sa na titulnej strane uvádza

a) registračné číslo chovu,

b) meno a priezvisko alebo obchodné meno vlastníka,

c) trvalý pobyt alebo sídlo vlastníka,

d) meno a priezvisko alebo obchodné meno držiteľa,

e) trvalý pobyt alebo sídlo držiteľa.

(2) Register ošípaných v chove obsahuje tieto údaje:

a) počet všetkých ošípaných držaných v chove,

b) každú zmenu v počte ošípaných držaných v chove podľa kódu udalostí uvedených v prílohe č. 4, pričom sa eviduje

1. počet ošípaných, ktorých sa zmena týka,

2. dátum, keď k zmene došlo,

3. ak ide o premiestnenie ošípanej, registračné číslo chovu, odkiaľ alebo kam je ošípaná premiestnená, alebo kód krajiny, ak ide o ošípanú dovezenú alebo vyvezenú, a registračné číslo ošípanej.

(3) Okrem údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa do registra ošípaných v chove zaznamenáva dátum kontroly, meno a priezvisko osoby, ktorá kontrolu vykonala, a názov kontrolného orgánu. Vzor registra ošípaných v chove je uvedený v prílohe č. 7.

(4) Register ošípaných v chove sa vedie v písomnej alebo elektronickej forme spôsobom, aký určí poverená osoba.

(5) Všetky zmeny sa do registra ošípaných v chove zapisujú do 48 hodín od poslednej zmeny.


§ 12

Prechodné ustanovenie

Ošípané označené podľa doterajších predpisov sa považujú za ošípané označené podľa tejto vyhlášky.

§ 13

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 407/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných v znení vyhlášky č. 481/2007 Z. z. a vyhlášky č. 73/2008 Z. z.

§ 14

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.


Zsolt Simon v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

Miesto tetovania a miesto zakladania plastovej ušnej značky

Obrázok 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

VZOR

Ušná značka hranatého tvaru

Obrázok 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

Vzor 01

Návod na vyplňovanie tlačiva „Registrácia chovu“

01Registrácia nového chovuPri registrovaní nového chovu zaškrtnutím políčka označte typ chovu zodpovedajúci jeho povahe a charakteru. V prípade možnosti iné uveďte textom iný neuvedený typ chovu.
02Schválenie chovu RVPS Pri registrovaní nového chovu miesto pre odtlačok pečiatky veterinárneho lekára príslušnej RVPS, ktorý posúdi a schváli spôsobilosť objektu na chov HZ alebo na iný účel.
03Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovuUveďte registračné číslo chovu, ak požadujete opravu/doplnenie/zmenu údajov už zaregistrovaného chovu alebo zrušenie zaregistrovaného chovu.
03 a)Oprava/doplnenie údajovZačiarknite zodpovedajúce políčko položky, pri ktorej hlásite opravu/doplnenie údajov (napr. oprava mena držiteľa, doplnenie popisného čísla ulice v adrese chovu a pod.).
03 b)Zmena údajovZačiarknite zodpovedajúce políčko položky, pri ktorej hlásite zmenu údajov (napr. zmena adresy sídla vlastníka, zmena držiteľa a pod.).
03 c)Zrušenie chovuZačiarknite, ak požadujete zrušiť chov. Ďalej v bode 05 označte druh/druhy HZ, ktoré v chove požadujete zrušiť. Zrušenie chovu potvrdzuje príslušná RVPS.
04ChovUveďte údaje registrovaného chovu podľa predtlače. V časti chov sa uvádzajú súradnice GIS X a Y, ktoré zapíše príslušná RVPS.
05Druh HZZačiarknite zodpovedajúci druh/druhy HZ v chove. Pri doplnení ďalšieho druhu HZ v registrovanom chove sa vyžaduje potvrdenie RVPS.
Pri zrušení chovu (bod 03 c) označte druh/druhy HZ, ktoré požadujete zrušiť.
06VlastníkUveďte údaje vlastníka chovu podľa predtlače. Pod pojmom vlastník sa rozumie fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vlastniaca chov a/alebo HZ. Ak má vlastník chovu pridelené IČO, vyžaduje sa jeho uvedenie.
07Štatutárny zástupcaAk vlastníkom chovu/zvierat je právnická osoba (s. r. o., a. s. a pod.), uveďte údaje vybraného štatutárneho zástupcu podľa predtlače.
08DržiteľUveďte údaje držiteľa chovu podľa predtlače. Pod pojmom držiteľ sa rozumie fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za zvieratá, a to i na prechodný čas.
09Doručovacia adresaUveďte adresu na doručovanie poštových zásielok, ak táto adresa nie je totožná s adresou chovu.
10Podpis a odtlačok pečiatky vlastníka/držiteľaPotvrďte uvedené údaje svojím podpisom alebo aj odtlačkom pečiatky.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

Číselník kódov udalostí pre vedenie registra ošípaných v chove (na farme)

Kód udalostiOpis pohybu
01narodenie ošípaných
20nahlásenie počiatočného stavu/počtu novooznačených ošípaných
30prísun/nákup ošípaných do chovu z iného chovu
40odcudzenie
50odsun do kafilérie
55príjem v kafilérii
60odsun na bitúnok
61použitie pre vlastnú spotrebu (domáca zakáľačka)
62úhyn a likvidácia na mieste
63predaj neregistrovanému držiteľovi
66príjem na bitúnku
70odsun/predaj ošípaných do iného chovu
80export ošípaných
90import ošípaných
99zrušenie chybne zaregistrovanej zmeny

Číselník kódov udalostí pre vypĺňanie tlačiva

„Hlásenie zmeny v počte ošípaných“

Kód udalostiOpis pohybu
01narodenie ošípaných
20nahlásenie počiatočného stavu/počtu novooznačených ošípaných
40odcudzenie
61použitie pre vlastnú spotrebu (domáca zakáľačka)
62úhyn a likvidácia na mieste
63predaj neregistrovanému držiteľovi
80export ošípaných
90import ošípaných
91oprava/zrušenie počtu narodených ošípaných (kódom udalosti 01)
92oprava/zrušenie nahlásenia počiatočného stavu/počtu novooznačených ošípaných (kódom udalosti 20)
93oprava/zrušenie počtu predaných ošípaných neregistrovaným držiteľom (kódom udalosti 63)
94oprava/zrušenie počtu odcudzených zvierat (kódom udalosti 40)
95oprava/zrušenie počtu uhynutých ošípaných (kódom udalosti 62)
96oprava/zrušenie počtu zabitých ošípaných domácou zakáľačkou (kódom udalosti 61)
97oprava konečného stavu ošípaných v chove v  mesiaci
98zrušenie omylom nahláseného exportu (kódom udalosti 80)
99zrušenie omylom nahláseného importu (kódom udalosti 90)

Príloha č. 5 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

Hlásenie zmeny ošípaných

Tlačivo 01

Príloha č. 6 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

Doklad o premiestnení ošípaných

Tlačivo 02

Príloha č. 7 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

REGISTER OŠÍPANÝCH V CHOVE

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. b) nariadenia vlády č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat v znení nariadenia vlády č. 429/2005 Z. z.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov.

3) § 18 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.