Vyhláška č. 161/2012 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Čiastka 39/2012
Platnosť od 06.06.2012
Najbližšie účinné znenie 15.06.2012

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2012 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

06.06.2012