Vyhláška č. 16/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat

Čiastka 6/2012
Platnosť od 26.01.2012
Najbližšie účinné znenie 01.02.2012

16

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 13. januára 2012

o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Identifikácia koňovitých zvierat

(1) Identifikačný dokument koňovitého zvieraťa (ďalej len „pas“) sa vydáva na základe žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Koňovité zviera sa označí podľa osobitného predpisu1) súčasne s vydaním pasu.

(3) Ak dôjde k strate pasu, osoba poverená vydávaním pasov podľa § 5 písm. k) zákona vydá duplikát alebo náhradný pas2) do 14 dní od doručenia žiadosti.

(4) Ak dôjde k úhynu, utrateniu, zabitiu alebo strate koňovitého zvieraťa alebo sa po vydaní duplikátu alebo náhradného pasu nájde pôvodný pas, posledný držiteľ bezodkladne vráti pas osobe, ktorá ho vydala.

(5) Výpalom ako alternatívnym spôsobom identifikácie3) možno identifikovať kone plemien Shagya arab, Arabský kôň, Lipican, Hucul, Norik muránskeho typu, Nonius a Furioso. Uvedený spôsob identifikácie zabezpečujú chovateľské organizácie poverené vedením plemennej knihy v súlade so štatútom plemennej knihy daného plemena.

§ 2

Registrácia koňovitých zvierat

(1) Držiteľ prihlási do centrálneho registra hospodárskych zvierat chov koňovitých zvierat na tlačive s názvom Registrácia chovu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Na základe schváleného tlačiva registrácie chovu sa pridelí chovu registračné číslo. Registračné číslo je šesťmiestny abecedno-číselný kód alebo číselný šesťmiestny kód, ktorý umožňuje identifikovať konkrétny chov. Registračné číslo chovu sa pri zmene vlastníka alebo držiteľa chovu nemení, ak sa nemenia geografické údaje a základné zameranie daného objektu.

(3) Prvotnú registráciu koňovitého zvieraťa v centrálnom registri hospodárskych zvierat zabezpečí držiteľ do 14 dní od vydania pasu alebo od dovozu koňovitého zvieraťa. Vzor hlásenia je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Individuálny register koňovitých zvierat v chove obsahuje tieto údaje

a) o chove:

1. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo názov a sídlo právnickej osoby držiteľa,

2. registračné číslo chovu,

3. adresu chovu,

b) o koňovitých zvieratách:

1. životné číslo a číslo transpondéra,4) ak ním bolo koňovité zviera identifikované,

2. druh,

3. meno,

4. pohlavie,

5. plemeno,

6. meno a priezvisko alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo sídlo vlastníka koňovitého zvieraťa,

7. dátum premiestnenia do chovu a dátum premiestnenia z chovu,

8. registračné číslo chovu, bitúnku, spracovateľského závodu, odkiaľ alebo kam boli koňovité zvieratá premiestnené, a kód krajiny, ak ide o koňovité zvieratá dovezené alebo vyvezené.

§ 3

Hlásenie zmeny

(1) Ak dôjde k zmene vlastníka koňovitého zvieraťa, k premiestneniu koňovitého zvieraťa okrem premiestnenia pre účasť na chovateľskej udalosti, exhibícii alebo športovom podujatí, zasiela držiteľ osobe poverenej prevádzkovaním počítačovej databázy pre centrálny register hospodárskych zvierat hlásenie zmien do 14 dní odo dňa, keď ku zmene došlo. Vzor hlásenia je uvedený v prílohe č. 4.

(2) Na účely vyznačenia zmeny vlastníka zasiela držiteľ osobe poverenej vydávaním pasov pas v lehote podľa odseku 1.

(3) Ak dôjde k úhynu, utrateniu, zabitiu, strate, kastrácii, zasiela držiteľ osobe poverenej prevádzkovaním počítačovej databázy pre centrálny register hospodárskych zvierat hlásenie zmien do 14 dní odo dňa, keď ku zmene došlo. Vzor hlásenia je uvedený v prílohe č. 3.

§ 4

Prechodné ustanovenie

Koňovité zviera identifikované podľa doterajších predpisov sa považuje za koňovité zviera identifikované podľa tejto vyhlášky.


§ 5

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 42/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.


Zsolt Simon v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 16/2012 Z. z.

ŽIADOSŤ O VYDANIE PASU KOŇOVITÉHO ZVIERAŤA

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 16/2012 Z. z.

REGISTRÁCIA CHOVU

Vzor 02

Návod na vyplňovanie tlačiva Registrácia chovu

01Registrácia nového chovuPri registrovaní nového chovu začiarknutím políčka označte typ chovu zodpovedajúci jeho povahe a charakteru. V prípade možnosti iné uveďte textom iný neuvedený typ chovu.
02Schválenie chovu RVPS Pri registrovaní nového chovu je to miesto na odtlačok pečiatky veterinárneho lekára príslušnej RVPS/KVPS, ktorý posúdi a schváli spôsobilosť objektu na chov HZ alebo na iný účel.
03Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovuUveďte registračné číslo chovu, ak požadujete opravu/doplnenie/zmenu údajov už zaregistrovaného chovu alebo zrušenie zaregistrovaného chovu.
03 a)Oprava/doplnenie údajovZačiarknite zodpovedajúce políčko položky, pri ktorej hlásite opravu/doplnenie údajov (napr. oprava mena držiteľa, doplnenie popisného čísla ulice v adrese chovu a pod.).
03 b)Zmena údajovZačiarknite zodpovedajúce políčko položky, pri ktorej hlásite zmenu údajov (napr. zmena adresy sídla vlastníka, zmena držiteľa a pod.).
03 c)Zrušenie chovuZačiarknite, ak požadujete zrušiť chov. Ďalej v bode 05 označte druh/druhy HZ, ktoré v chove požadujete zrušiť. Zrušenie chovu potvrdzuje príslušná RVPS.
04ChovUveďte údaje registrovaného chovu podľa predtlače. V časti chov sa uvádzajú súradnice GIS X a Y, ktoré zapíše príslušná RVPS.
05Druh HZZačiarknite zodpovedajúci druh/druhy HZ v chove. Pri doplnení ďalšieho druhu HZ v registrovanom chove sa vyžaduje potvrdenie RVPS.
  Pri rušení chovu (bod 03 c) označte druh/druhy HZ, ktoré požadujete zrušiť.
06VlastníkUveďte údaje vlastníka chovu podľa predtlače. Pod pojmom vlastník sa rozumie fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vlastniaca chov a/alebo HZ. Ak má vlastník chovu pridelené IČO, vyžaduje sa jeho uvedenie.
07Štatutárny zástupcaAk vlastníkom chovu/zvierat je právnická osoba (s. r. o., a. s. a pod.), uveďte údaje vybraného štatutárneho zástupcu podľa predtlače.
08DržiteľUveďte údaje držiteľa chovu podľa predtlače. Pod pojmom držiteľ sa rozumie fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za zvieratá, a to i na prechodný čas.
09Doručovacia adresaUveďte adresu na doručovanie poštových zásielok, ak táto adresa nie je totožná s adresou chovu.
10Podpis a odtlačok pečiatky vlastníka/držiteľaPotvrďte uvedené údaje svojím podpisom alebo aj odtlačkom pečiatky.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 16/2012 Z. z.

HLÁSENIE

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 16/2012 Z. z.

HLÁSENIE

Vzor 04

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 11 nariadenia Komisie (ES) č. 504/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2008).

2) Čl. 16 a 17 nariadenia (ES) č. 504/2008.

3) Čl. 12 nariadenia (ES) č. 504/2008.

4) Čl. 2 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 504/2008.