Vyhláška č. 135/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií

Čiastka 34/2012
Platnosť od 27.04.2012
Účinnosť od 01.05.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2012 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.04.2012