Vyhláška č. 125/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z.

(v znení č. r2/c33/2012 Z. z.)

Čiastka 30/2012
Platnosť od 05.04.2012
Účinnosť od 15.04.2012

OBSAH