Oznámenie č. 104/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu na roky 2012 – 2016

Čiastka 25/2012
Platnosť od 15.03.2012
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 26. januára 2012 v súlade s článkom 23 ods. 1. Dňom nadobudnutia platnosti tohto protokolu sa skončila platnosť Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spo...