Vyhláška č. 94/2011 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb v plynárenstve

Čiastka 31/2011
Platnosť od 01.04.2011 do31.08.2012
Účinnosť od 01.04.2011 do31.08.2012
Zrušený 250/2012 Z. z.

OBSAH