Nariadenie vlády č. 90/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2010 Z. z.

Čiastka 30/2011
Platnosť od 31.03.2011
Účinnosť od 01.04.2011

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2011 Aktuálne znenie