Oznámenie č. 555/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci pri výstavbe, prevádzke, údržbe, rekonštrukcii a obnove prevádzky po výpadku potrubia na prepravu uhľovodíkov prechádzajúceho spoločnými štátnymi hranicami

Čiastka 153/2011
Platnosť od 31.12.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 26. októbra 2011 v súlade s článkom 9 ods. 1.