Oznámenie č. 554/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú vzory žiadostí, vyhlásení, certifikátov, tlačív a osvedčení na vykonanie niektorých ustanovení zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 153/2011
Platnosť od 31.12.2011
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem § 11 až 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. júna 2012.

554

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. b) až d), f) až k) a m) až q) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos zo 16. decembra 2011 č. 3/2011, ktorým sa vydávajú vzory žiadostí, vyhlásení, certifikátov, tlačív a osvedčení na vykonanie niektorých ustanovení zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem § 11 až 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. júna 2012.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2011 a v elektronickej forme na internetovej adrese www.mhsr.sk.