Zákon č. 547/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 250/2012 Z. z.(nepriamo), 440/2012 Z. z., 39/2015 Z. z.(nepriamo), 79/2015 Z. z.(nepriamo), 57/2018 Z. z.(nepriamo), 30/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 153/2011
Platnosť od 31.12.2011
Účinnosť od 01.03.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 1, 2, bodov 4 až 11, 16, 17, 19, 20, § 23 a § 23a bodu 21, bodov 22 až 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012 a čl. I bodov 3, 13 až 15, § 23b a § 23c bodu 21 a čl. II až V a čl. VII až XL, ktoré n...