Vyhláška č. 524/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri povoľovaní sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave

Čiastka 149/2011
Platnosť od 29.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012