Zákon č. 520/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 39/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 149/2011
Platnosť od 29.12.2011
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 8, 9, 15 až 17, 19 až 40, 44 až 48, 51, 53, 55 až 58, 66 a 76 (príloha bod 23), čl. III a čl. V bodov 1 až 4, 6 až 38, 49 a 55 (príloha bod 10), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2012.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 39/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.07.2012 - 31.12.2015 Delená účinnosť
31.12.2011 - 30.06.2012