Vyhláška č. 515/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

Čiastka 148/2011
Platnosť od 23.12.2011
Účinnosť od 15.01.2012