Vyhláška č. 487/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní

Čiastka 145/2011
Platnosť od 20.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012