474

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 6. decembra 2011,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 273aa ods. 6 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 388/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje podrobnosti o výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí.

(2) Ak nie je ďalej ustanovené inak, postupujú súdy pri výkone rozhodnutia o maloletých podľa Spravovacieho a kancelárskeho poriadku.1)

§ 2

(1) Rozhodnutím cudzieho orgánu, cudzou verejnou listinou alebo dohodou uzavretou v cudzine podľa § 272 ods. 1 písm. b) zákona je najmä

a) rozhodnutie alebo verejná listina vydaná alebo dohoda uzavretá v členskom štáte Európskej únie, okrem Dánskeho kráľovstva, alebo

b) rozhodnutie alebo verejná listina vydaná alebo dohoda uzavretá v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, alebo rozhodnutie alebo verejná listina vydaná alebo dohoda uzavretá v Dánskom kráľovstve.

(2) Titul uvedený v odseku 1 písm. a) možno vykonať v Slovenskej republike, ak bol predtým vyhlásený za vykonateľný v súlade s osobitným predpisom;2) to neplatí, ak sa vyhlásenie vykonateľnosti rozhodnutia o styku a o návrate dieťaťa nevyžaduje.3)

(3) Titul uvedený v odseku 1 písm. b) možno vykonať v Slovenskej republike, ak bol predtým uznaný osobitným výrokom podľa osobitného predpisu.4) Ak sa o uznaní titulu osobitným rozhodnutím pred podaním návrhu na jeho výkon nerozhodovalo, nariadi súd jeho výkon, ak uznaniu a výkonu nebránia podmienky uvedené v osobitnom predpise5) alebo v medzinárodnej zmluve.6)

§ 3

Náležitosti výzvy a predvolania povinného

(1) Vo výzve povinného podľa § 272 ods. 3 zákona sa môže určiť povinnému lehota, spravidla nie dlhšia ako desať dní, v ktorej sa má podrobiť rozhodnutiu a povinný sa upozorní na následky nepodrobenia sa rozhodnutiu, najmä o

a) možnosti súdu aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti k dieťaťu podľa osobitného predpisu,7)

b) možnosti súdu podľa § 273 ods. 2 zákona vyzvať príslušný štátny orgán, aby zastavil výplatu rodičovského príspevku povinnému podľa osobitného predpisu alebo aby zastavil výplatu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa povinnému podľa osobitného predpisu,

c) skutočnosti, že trovy výkonu rozhodnutia podľa § 273d zákona znáša povinný,

d) skutočnosti, že ak výzva súdu podľa § 272 ods. 3 zákona zostane bezvýsledná, súd je oprávnený uložiť povinnému, ktorý neplní dobrovoľne rozhodnutie podľa § 272 zákona, pokutu v ustanovenej výške, a že túto pokutu možno uložiť aj opakovane,

e) skutočnosti, že marenie výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí je trestným činom, vrátane určenia trestu.

(2) V písomnom predvolaní povinného podľa § 272 ods. 3 tretej vety zákona sa popri údajoch podľa osobitného predpisu8) povinný upozorní na následky neplnenia povinností ustanovených v rozhodnutí v rozsahu podľa odseku 1.

(3) Výzvou podľa § 272 ods. 4 zákona sa povinný upozorní na následky neplnenia povinností ustanovených v rozhodnutí v rozsahu podľa odseku 1. Táto skutočnosť sa zaznamená v zápisnici o úkone (ďalej len „zápisnica“).

§ 4

Zisťovanie informácií o dôvodoch nepodrobenia sa rozhodnutiu a preverovanie dôvodov nepodrobenia sa rozhodnutiu

Príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne príslušný orgán obce podľa § 272 ods. 5 zákona vypracuje na požiadanie súdu správu zo zisťovania informácií o dôvodoch nepodrobenia sa rozhodnutiu a z preverovania dôvodov nepodrobenia sa rozhodnutiu (ďalej len „zisťovanie“), ktorá obsahuje najmä

a) dátum zisťovania alebo dátumy zisťovaní,

b) miesto zisťovania alebo miesta zisťovaní a spôsob zisťovania,

c) podrobný popis priebehu zisťovania,

d) dôvody nepodrobenia sa rozhodnutiu, ak boli zistené,

e) meno a priezvisko osoby, ktorá bola prítomná pri zisťovaní, a vyjadrenia tejto osoby; ak je miestom zisťovania škola alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, uvedie sa aj pracovné zaradenie tejto osoby,

f) rozhodné skutočnosti potrebné na dosiahnutie výkonu rozhodnutia, najmä či podľa priebehu zisťovania alebo podľa poznatkov orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately možno očakávať problémy pri výkone rozhodnutia zo strany rodičov dieťaťa, zo strany dieťaťa alebo zo strany iných fyzických osôb, potrebu zabezpečenia osobitných podmienok spôsobu zabezpečenia výkonu súdneho rozhodnutia.

§ 5

Náležitosti výzvy na zastavenie výplaty rodičovského príspevku, prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa povinnému

Vo výzve súdu príslušnému štátnemu orgánu podľa § 273 ods. 2 zákona na zastavenie výplaty rodičovského príspevku, prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa povinnému sa uvedie najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu povinného. Výzva podľa prvej vety sa doručí na vedomie aj povinnému.

§ 6

Upovedomenie účastníka o výkone rozhodnutia

(1) Oprávnený sa upovedomí o mieste a čase výkonu rozhodnutia pred začatím výkonu rozhodnutia.

(2) Povinný sa upovedomí o výkone rozhodnutia až pri jeho začatí; to neplatí, ak súd určil vo výzve podľa § 272 ods. 3 zákona povinnému lehotu podľa § 3 ods. 1.

(3) Ak sa povinný nenachádza pri výkone rozhodnutia, upovedomí sa o výkone rozhodnutia bezodkladne po jeho začatí.

§ 7

Opatrenie na zachovanie poriadku pri výkone rozhodnutia

Pri výkone rozhodnutia sa urobia všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na zachovanie poriadku pri výkone rozhodnutia; ak je to nevyhnutné, predovšetkým na ochranu riadneho a dôstojného priebehu, alebo ak je možné dôvodne predpokladať, že bude potrebné, aby sudca použil oprávnenie podľa § 273aa ods. 3 zákona, možno požiadať o súčinnosť najbližší útvar Policajného zboru. Útvar Policajného zboru sa požiada o súčinnosť spravidla 24 hodín pred výkonom rozhodnutia.

§ 8

Výkon oprávnenia podľa § 273aa ods. 3 zákona

(1) Na zabezpečenie otvorenia bytu sudca vyberie kľúčovú službu z dostupných informačných zdrojov.

(2) Ak je to možné, po vykonaní oprávnenia podľa § 273aa ods. 3 zákona sudca okamžite vyrozumie nájomcu bytu alebo vlastníka bytu alebo iného uzavretého priestoru. Sudca taktiež zabezpečí uzavretie bytu.

§ 9

Súčinnosť Policajného zboru

(1) Príslušný útvar Policajného zboru na požiadanie poskytne k výkonu oprávnení sudcu podľa § 273aa zákona príslušníkov Policajného zboru.

(2) Cieľom poskytovania súčinnosti podľa odseku 1 je plnenie úloh podľa osobitného predpisu.9)

§ 10

Súčinnosť škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania

(1) Ak je možné dôvodne predpokladať, že dieťa sa má odňať v priestore školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania (ďalej len „škola“), súd požiada riaditeľa školy o súčinnosť spravidla 24 hodín pred výkonom rozhodnutia.

(2) Riaditeľ školy poskytne súčinnosť súdu pri výkone rozhodnutia, a to najmä v informovaní o priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v čase výkonu rozhodnutia, o možnosti odňatia dieťaťa v takých priestoroch školy, aby priebeh výkonu rozhodnutia bol čo najviac šetrný a bol najmenšou ujmou pre psychické zdravie a fyzické zdravie dieťaťa. Súd priebeh odňatia dieťaťa v priestoroch školy konzultuje s riaditeľom školy.

§ 11

Súčinnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

(1) Príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na požiadanie poskytne súdu pri výkone rozhodnutia súčinnosť, a to najmä v zabezpečení prítomnosti zamestnanca, ktorý najmä svojou odbornou spôsobilosťou a znalosťou rodinných pomerov prispeje k uľahčeniu výkonu rozhodnutia pre dieťa.

(2) Ak má byť dieťa umiestnené v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, ochranná výchova, predbežné opatrenie alebo výchovné opatrenie určené v rozhodnutí súdu (ďalej len „zariadenie“), príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na požiadanie súdu zabezpečí

a) zapožičanie detského zadržiavacieho zariadenia, ak osobitný predpis10) vyžaduje, aby sedadlo vozidla bolo vybavené detským zadržiavacím zariadením,10)

b) účasť svojho zamestnanca, prípadne zamestnanca zariadenia na preprave dieťaťa do zariadenia,

c) nevyhnutné potreby dieťaťa počas prepravy do zariadenia.

§ 12

Zabezpečenie dopravy

(1) Ak má byť dieťa umiestnené v zariadení, dopravu dieťaťa do tohto zariadenia zabezpečí príslušný súd použitím služobného vozidla súdu. Ak nie je možné použiť služobné vozidlo príslušného súdu, použije sa služobné vozidlo iného súdu alebo sa doprava dieťaťa zabezpečí iným vhodným spôsobom.

(2) V ostatných prípadoch dopravu dieťaťa zabezpečuje oprávnený.

§ 13

Zápisnica

(1) O každom úkone v rámci výkonu rozhodnutia sa vyhotoví zápisnica.

(2) Zápisnica obsahuje najmä

a) označenie súdu,

b) miesto, čas a predmet konania,

c) meno a priezvisko zamestnanca súdu, ktorý sa zúčastnil na úkone, meno a priezvisko prítomného účastníka konania a jeho zástupcu a mená a priezviská ďalších osôb, ktoré sa na úkone zúčastňujú,

d) stručné, výstižné opísanie priebehu úkonu,

e) označenie poverenia o zabezpečení odňatia dieťaťa pre vyššieho súdneho úradníka alebo súdneho tajomníka podľa § 273 ods. 4 zákona,

f) údaj o tom, že rozhodnutie o odňatí dieťaťa bolo doručené podľa § 273 ods. 6 zákona,

g) údaj o tom, že boli použité oprávnenia podľa § 273aa zákona.

(3) Zápisnica sa vyhotoví po skončení úkonu podľa poznámok urobených pri úkone a záznamu (§ 14); zápisnicu podpíše sudca alebo vyšší súdny úradník alebo súdny tajomník, ktorý realizoval výkon rozhodnutia, a osoba, ktorá zápisnicu spísala.

§ 14

Zaznamenávanie priebehu odňatia dieťaťa

(1) Súd zabezpečí zaznamenávanie priebehu odňatia dieťaťa pomocou technických zariadení a prostriedkov určených na zaznamenávanie zvuku a obrazu. Použije sa zariadenie patriace súdu alebo sa vypožičia zariadenie od iného súdu alebo od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak takýmto technickým zariadením a prostriedkom disponujú.

(2) Takto vyhotovený záznam sa uchováva na nosiči dát, ktorý sa po skončení súdneho pojednávania pripojí k súdnemu spisu alebo sa v súdnom spise urobí poznámka, kde je nosič dát uložený.

(3) Úkony spojené so zaznamenaním priebehu odňatia dieťaťa vykoná vyšší súdny úradník, asistent alebo ktorákoľvek zúčastnená osoba. Ak je to pre konanie potrebné, vyhotoví sa doslovný prepis záznamu podľa odseku 1; úkony s tým spojené vykonáva asistent.10)


§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Lucia Žitňanská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.

2) Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6) v platnom znení.

3) Čl. 41 a 42 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003.

4) § 67 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.

5) § 66 zákona č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.

6) Napríklad Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 95/1983 Zb.), Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti (oznámenie č. 366/2001 Z. z.), Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (oznámenie č. 344/2002 Z. z.).

7) § 25 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8) § 46 ods. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z.

9) § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

10) § 15 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z.