Opatrenie č. 472/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

Čiastka 142/2011
Platnosť od 15.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH