Nariadenie vlády č. 461/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001

Čiastka 141/2011
Platnosť od 14.12.2011
Účinnosť od 20.12.2011

OBSAH