Zákon č. 460/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Čiastka 141/2011
Platnosť od 14.12.2011
Účinnosť od 01.12.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2012 okrem čl. I bodu 65, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2012 Aktuálne znenie
01.01.2012 - 30.11.2012 Delená účinnosť