Oznámenie č. 455/2011 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla

Čiastka 138/2011
Platnosť od 10.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.