Oznámenie č. 447/2011 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu)

Čiastka 135/2011
Platnosť od 07.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

447

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 67 ods. 1 a 2 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) vydal

opatrenie z 1. decembra 2011 č. O-23/2011 o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu).

V tomto opatrení úrad ustanovil postupy úradu v prechodnom období do ukončenia analógového televízneho terestriálneho vysielania, harmonogram a podmienky spúšťania jednotlivých frekvenčných vyhradení na digitálne terestriálne televízne vysielanie a lehoty, podmienky a spôsob opúšťania analógového televízneho terestriálneho vysielania, a to tak, aby k opusteniu analógového televízneho terestriálneho vysielania došlo najneskôr do konca roka 2012.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 6/2011 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.