Oznámenie č. 429/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

Čiastka 131/2011
Platnosť od 30.11.2011
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 1. decembra 2011 v súlade s článkom 2.