Zákon č. 408/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 127/2011
Platnosť od 24.11.2011
Účinnosť od 01.12.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2011 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.