Vyhláška č. 407/2011 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o podrobnostiach o podobe štruktúrovaných údajov, ktoré umožnia ich ďalšie automatizované spracovanie

Čiastka 126/2011
Platnosť od 22.11.2011
Účinnosť od 22.11.2011 do17.04.2016
Zrušený 343/2015 Z. z.

OBSAH