Oznámenie č. 398/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Čiastka 124/2011
Platnosť od 16.11.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.