Zákon č. 381/2011 Z. z.Zákon o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 122/2011
Platnosť od 10.11.2011
Účinnosť od 01.07.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem článku I, článku II bodov 1 až 5 a 8, článku III bodov 2, 7 (§ 12 ods. 1 druhej vety) a bodu 15 (§ 19h), článku IV a článku V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.