Zákon č. 37/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 17/2011
Platnosť od 17.02.2011
Účinnosť od 01.03.2011