Oznámenie č. 364/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov

Čiastka 118/2011
Platnosť od 29.10.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Pôvodný predpis

29.10.2011