Vyhláška č. 361/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 116/2011
Platnosť od 28.10.2011
Účinnosť od 01.11.2011 do18.01.2013
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem čl. I bodov 1 až 6, 8, 10 až 21, 23, 27, 30 až 36, 38, 41, 44 až 48, 50, 52, 53, 58, 59, 88, 89, 92, 94 až 97, ktoré nadobúdajú účinnosť 19. januára 2013 a čl. I bodov 28 a 29, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 20...

OBSAH

361

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútr Slovenskej republiky

z 12. októbra 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 60 ods. 13, § 85, § 91 ods. 10, § 94 ods. 6, § 101 ods. 8, § 123 ods. 18 a § 140 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 87 ods. 7, § 88 ods. 7, § 89 ods. 2 a § 91 ods. 8 a 9 zákona ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z. a vyhlášky č. 413/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

7. V § 16 odsek 7 znie:

(7) Vzor prihlášky je uvedený v prílohe č. 2. Menný zoznam žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia prihlásených na skúšku z odbornej spôsobilosti je uvedený na druhej strane prihlášky. Vzor žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia podľa § 15 ods. 1 a vzor záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe č. 2a. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia a záznam o skúške z odbornej spôsobilosti sú uvedené na jednom liste formátu A3 zloženom do formátu A4, pričom prvá strana obsahuje žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, druhá až štvrtá strana obsahujú záznam o skúške z odbornej spôsobilosti v poradí uvedenom v prílohe č. 2a. Vzor protokolu o skúškach je uvedený v prílohe č. 3.“.

9. V § 18 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Správne odpovede sa označujú prečiarknutím príslušného písmena po uhlopriečke v tvare X guľôčkovým alebo plniacim perom; chybne označená odpoveď sa prečiarkne trikrát vodorovne cez stred označenej odpovede. Správna odpoveď sa opäť označí po uhlopriečke v tvare X.“.

22. V § 20 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Preverovanie schopností podľa odseku 2 písm. b), odseku 4 písm. b) alebo odseku 6 písm. b) trvá najviac

a) 10 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny AM, A, B, C, D a T a podskupiny A1, B1, C1 a D1,

b) 15 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky ostatných skupín a podskupín, ktoré nie sú uvedené v písmene a).“.

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.

24. V § 21 ods. 1 sa slová „preveruje schopnosť bezpečne viesť vozidlo, správne a bezpečne zvládanie“ nahrádzajú slovami „hodnotí, či žiadateľ preukáže schopnosti a bezpečné a správne zvládnutie“ a slová „vždy preveruje“ sa nahrádzajú slovami „vždy hodnotí“.

25. V § 21 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

26. V § 21 odsek 3 znie:

(3) Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý nepreukázal schopnosti a bezpečné a správne zvládnutie úkonov podľa § 20 ods. 2 až 7 v závislosti od skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia a správanie podľa odseku 1, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.“.

37. V § 29 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke na základe rozhodnutia o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, predloží posudzujúcemu lekárovi aj kópiu príslušného rozhodnutia.

(4) Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke na základe rozhodnutia o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, predloží posudzujúcemu lekárovi aj záver tohto preskúmania vykonaného podľa § 91 ods. 4 zákona.“.

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 13.

39. V § 29 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Pri vykonaní lekárskej prehliadky osoby, ktorá sa prehliadke podrobuje na základe rozhodnutia o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, posudzujúci lekár pri rozhodovaní o predmete lekárskej prehliadky podľa odseku 6 a o potrebe odborného vyšetrenia podľa odseku 7 berie do úvahy skutočnosti uvedené v príslušnom rozhodnutí.“.

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.

40. V § 29 odsek 9 znie:

(9) Posudzujúci lekár zaznamená výsledok lekárskej prehliadky do zdravotnej dokumentácie posudzovanej osoby a do žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia v časti „Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky“ alebo do dokladu o zdravotnej spôsobilosti. Výsledok lekárskej prehliadky sa zaznamená do žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia spôsobom ustanoveným pre zaznamenanie výsledku lekárskej prehliadky do dokladu o zdravotnej spôsobilosti v prílohe č. 7.“.

42. V § 29 ods. 13 sa slová „zdravotnej dokumentácie a do dokladu o zdravotnej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „zdravotnej dokumentácie a do žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia alebo do dokladu o zdravotnej spôsobilosti“.

43. V § 30 ods. 1 sa za slovo „testy“ vkladá čiarka a slová „ktoré sú štandardizované na populácii vodičov a ich štandardizácia nie je staršia ako 15 rokov,“.

49. V § 31 sa odsek 8 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) evidenčné číslo.“.

51. Za § 31 sa vkladajú § 31a až 31c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠31a

Odborné poradenstvo (k § 91 ods. 8 zákona)

(1) Odborné poradenstvo je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona. Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu takej osoby ako účastníka cestnej premávky.

(2) Odborné poradenstvo, ktorému sa osoba podrobuje, vykonáva po dobu celého trvania rovnaký posudzujúci psychológ.

(3) Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému poradenstvu, môže zmeniť posudzujúceho psychológa iba z dôvodu čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky posudzujúcim psychológom, dlhodobej pracovnej neschopnosti posudzujúceho psychológa, pozastavenia alebo ukončenia odbornej praxe posudzujúceho psychológa alebo úmrtia posudzujúceho psychológa.

(4) Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru. Jedno skupinové stretnutie trvá tri hodiny, pričom jedna hodina trvá 45 až 60 minút. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 a najviac 14 kalendárnych dní. Individuálny výstupný rozhovor trvá najviac jednu hodinu a musí sa absolvovať najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa posledného skupinového stretnutia.

(5) Skupinového stretnutia sa môže zúčastniť v jednej skupine najviac 12 osôb, ktoré sa podrobujú odbornému poradenstvu.

(6) Ak sa osoba zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skupinového stretnutia, posudzujúci psychológ určí dátum, čas a miesto náhradného skupinového stretnutia. Závažnosť dôvodov posudzuje posudzujúci psychológ, pričom náhradné skupinové stretnutie možno určiť len raz počas odborného poradenstva.

(7) Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu je absolvovanie všetkých skupinových stretnutí s aktívnou účasťou a absolvovanie individuálneho výstupného rozhovoru.

(8) Osobe, ktorá sa nedostaví na všetky skupinové stretnutia v čase určenom posudzujúcim psychológom, posudzujúci psychológ nevystaví doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.

(9) Osobe, ktorá sa dostaví na skupinové stretnutie alebo individuálny výstupný rozhovor pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, nebude povolená účasť na skupinovom stretnutí alebo individuálnom výstupnom rozhovore a posudzujúci psychológ jej nevystaví doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.

(10) Rozsah a obsah odborného poradenstva je uvedený v prílohe č. 13a.

§ 31b

Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu (k § 91 ods. 9 zákona)

(1) Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria (ďalej len „psychiater“) osobe, ktorá sa podrobila preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva.

(2) Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva obsahuje

a) meno, priezvisko a adresu (sídlo) psychiatra (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),

b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,

c) zameranie odborného vyšetrenia,

d) odporúčanie rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu alebo inej návykovej látky alebo liečiva alebo odporúčanie rozhodnúť o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu,

e) miesto a dátum vyhotovenia,

f) odtlačok pečiatky a podpis psychiatra.

(3) Vzor dokladu podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 7a.

(4) Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu vydáva posudzujúci psychológ osobe, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu.

(5) Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu obsahuje

a) meno, priezvisko a adresu (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),

b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo osoby, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu,

c) potvrdenie o podrobení sa osoby odbornému poradenstvu,

d) miesto a dátum vyhotovenia,

e) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,

f) evidenčné číslo.

(6) Vzor dokladu podľa odseku 4 je uvedený v prílohe č. 13b.

§ 31c

Doklad o preskúšaní odbornej spôsobilosti (k § 91 ods. 10 zákona)

(1) Doklad o preskúšaní odbornej spôsobilosti obsahuje

a) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo osoby, ktorá sa podrobuje preskúšaniu odbornej spôsobilosti,

b) adresu pobytu osoby podľa písmena a),

c) číslo a dátum rozhodnutia, na základe ktorého sa preskúšanie odbornej spôsobilosti vykonáva,

d) skupinu alebo podskupinu vodičského oprávnenia, na ktorú sa preskúšanie odbornej spôsobilosti vzťahuje,

e) rozsah preskúšania odbornej spôsobilosti,

f) záznam o preskúšaní odbornej spôsobilosti,

g) hodnotenie preskúšania odbornej spôsobilosti a potvrdenie osoby, ktorá sa podrobila preskúšaniu odbornej spôsobilosti, že bola oboznámená s hodnotením preskúšania odbornej spôsobilosti.

(2) Vzor a spôsob vypĺňania dokladu o preskúšaní odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe č. 13c.“.

54. V § 35 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Tabuľka s evidenčným číslom prideleným vozidlu kategórie O1, ktorého ťažným vozidlom je vozidlo kategórie L, môže mať aj rozmery 24 cm x 15 cm alebo 14,5 cm x 11 cm.“.

Doterajšie odseky 2 až 15 sa označujú ako odseky 3 až 16.

55. V § 35 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o vozidlo kategórie O1, ktorého ťažným vozidlom je vozidlo kategórie L.“.

56. V § 35 ods. 14 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 13“ a slová „odseku 11“ sa nahrádzajú slovami „odseku 12“.

57. V § 40 sa vypúšťa písmeno p).

Doterajšie písmená q) až ae) sa označujú ako písmená p) až ad).

60. V prílohe č. 1 I. diele I. časti piatom bode sa za vyobrazenie dopravnej značky č. IS 11 vkladá vyobrazenie novej dopravnej značky č. IS 11a:

Obrázok 01a

61. V prílohe č. 1 I. diele I. časti piatom bode sa za vyobrazenie dopravnej značky č. IS 23b vkladá vyobrazenie nových dopravných značiek č. IS 23c a č. IS 23d:

Obrázok 01b

62. V prílohe č. 1 I. diele I. časti piatom bode sa za vyobrazenie dopravnej značky č. IS 39 vkladá vyobrazenie nových dopravných značiek č. IS 40a až IS 40i:

Obrázok 01c

63. V prílohe č. 1 I. diele piatom bode sa za vyobrazenie dopravnej značky č. II 1b vkladá vyobrazenie novej dopravnej značky č. II 1c:

Obrázok 01d

64. V prílohe č. 1 I. diele I. časti šiestom bode sa za vyobrazenie dodatkovej tabuľky č. E 15 vkladá vyobrazenie nových dodatkových tabuliek č. E 16a až E 16d:

Obrázok 01e

65. V prílohe č. 1 I. diele II. časti sa za vyobrazenie vodorovnej dopravnej značky č. V 5c vkladá vyobrazenie novej vodorovnej dopravnej značky č. V 5d:

Obrázok 02a

66. V prílohe č. 1 I. diele II. časti sa za vyobrazenie vodorovnej dopravnej značky č. V 7 vkladá vyobrazenie novej vodorovnej dopravnej značky č. V 7a:

Obrázok 02b

67. V prílohe č. 1 I. diele II. časti sa za vyobrazenie vodorovnej dopravnej značky č. V 8b vkladá vyobrazenie novej vodorovnej dopravnej značky č. V 8c:

Obrázok 02c

68. V prílohe č. 1 II. diele čl. 1 odsek 18 znie:

„(18) K značke č. A 16:

Značka Cyklisti (č. A 16) upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, kde je zvýšený pohyb cyklistov, alebo upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.“.

69. V prílohe č. 1 II. diele čl. 1 odsek 34 znie:

„(34) K značke č. A 33:

Značka Nehoda (č. A 33) upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na vznik dopravnej nehody v smere jazdy vozidiel, ak je vyobrazená na elektronickom alebo elektromechanickom paneli pre premenné značky č. Z 11a alebo č. Z 11b. Ak je použitá ako značka v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 12 s textom „ÚSEK ČASTÝCH DOPRAVNÝCH NEHÔD“ alebo ak je použitá ako značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade a vo vrchnej časti tohto podkladu nad značkou č. A 33 je v čiernej farbe text „POZOR“ a v spodnej časti tohto podkladu je pod touto značkou text „NEHODOVÝ ÚSEK“ alebo „NEHODOVÉ MIESTO“ a pod týmto textom je dodatkovou tabuľkou č. E 4 vyznačená dĺžka úseku platnosti významu tejto značky, potom táto značka upozorňuje na úsek cesty s častým výskytom dopravných nehôd, kde vodiči musia dbať na zvýšenú opatrnosť pri prejazde takto označeným úsekom cesty.“.

70. V prílohe č. 1 II. diele čl. 4 odsek 24 znie:

„(24) K značke č. C 24a:

Značka Vyhradený jazdný pruh (č. C 24a) označuje jazdný pruh vyhradený v smere jazdy pre vozidlá vyznačené na značke príslušnými významovými symbolmi zo zvislých značiek a jeho situovanie vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom. Značka sa taktiež používa na označenie kombinovaného vyhradeného jazdného pruhu pre vyznačené vozidlá vyznačením viacerých významových symbolov zo zvislých značiek na značke, ako napríklad významového symbolu zo značky č. B 7 pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy, ako sú autobusy alebo trolejbusy, a významového symbolu zo značky č. B 11 pre cyklistov; vyhradený jazdný pruh pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy môžu používať okrem vozidiel pravidelnej verejnej dopravy aj vozidlá taxislužby zriadené na prepravu osôb. Značka č. C 24a sa používa najmä so značkami č. V 1a, č. V 2a alebo so značkou č. V 14 s príslušným nápisom na ceste (napríklad „BUS“) alebo s príslušným významovým symbolom zo zákazových značiek. V priestore križovatky sa vyhradený jazdný pruh označuje iba príslušnými vodorovnými značkami. Ak vyhradený jazdný pruh je vyhradený len na určitý čas, tento čas je uvedený v spodnej časti značky č. C 24a.“.

71. V prílohe č. 1 II. diele čl. 5 ods. 8 sa na konci prvej vete pripájajú tieto slová: „alebo priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov vyznačený značkou č. V 7a“.

72. V prílohe č. 1 II. diele čl. 6 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

„(14) K značke č. IS 11a:

Značka Návesť pred náboženským cieľom (č. IS 11a) informuje o významných náboženských stavbách, ako napríklad kaplnka, kalvária, kostol, kláštor, zvonica, cintorín, synagóga a podobne; na značke možno použiť vhodný nápis, symbol alebo siluetu konkrétneho cieľa.“.

Doterajšie odseky 14 až 46 sa označujú ako odseky 15 až 47.

73. V prílohe č. 1 II. diele čl. 6 sa za odsek 28 vkladá nový odsek 29, ktorý znie:

„(29) K značkám č. IS 23c a č. IS 23d:

Značky Smerová tabuľa k náboženskému cieľu (č. IS 23c a č. IS 23d) vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou informujú o smere, prípadne o vzdialenosti k označenej významnej náboženskej stavbe, ako napríklad kaplnka, kalvária, kostol, kláštor, zvonica, cintorín, synagóga a podobne.“.

Doterajšie odseky 29 až 47 sa označujú ako odseky 30 až 48.

74. V prílohe č. 1 II. diele sa článok 6 dopĺňa odsekom 49, ktorý znie:

„(49) K značkám č. IS 40a až IS 40i:

Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom) (č. IS 40a a č. IS 40c), Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi) (č. IS 40b a č. IS 40d), Návesť pred križovatkou pre cyklistov (č. IS 40e), Smerová tabuľa pre cyklistov (č. IS 40f až IS 40h) a Koniec cyklistickej trasy (č. IS 40i) informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.“.

75. V prílohe č. 1 II. diele čl. 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) K značke č. II 1c:

Značka Kontrola rýchlosti (č. II 1c) informuje o mieste alebo úseku cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením s automatickou detekciou a zaznamenávaním nameraných hodnôt a identifikačných znakov vozidla.“.

Doterajšie odseky 3 až 28 sa označujú ako odseky 4 až 29.

76. V prílohe č. 1 II. diele čl. 8 ods. 17 a 18 sa slovo „zásobovanie,“ nahrádza slovami „zásobovanie (nakládku alebo vykládku tovaru),“.

77. V prílohe č. 1 II. diele čl. 8 odsek 19 znie:

„(19) Dodatková tabuľka s textom (č. E 12) sa môže použiť v prípadoch, keď je nutné obmedziť platnosť zákazu vyplývajúceho z príslušnej zákazovej alebo príkazovej značky (výnimka z platnosti značky) len pre určitú skupinu vozidiel alebo pre určené vozidlá. Na dodatkovej tabuľke sa vždy vyznačuje text „OKREM“ a následne sa uvedie určitá skupina vozidiel alebo určené vozidlá. Napríklad v kombinácii so značkou č. B 1 sa vyznačí text „OKREM VOZIDIEL STAVBY“ a podobne alebo text „OKREM VOZIDIEL“ a údaj evidenčných čísiel alebo pod text „OKREM“ sa vyznačí príslušný významový symbol, ako napríklad bicykel a podobne; vyznačený údaj poskytuje vždy úplný a jednoznačný výklad.“.

78. V prílohe č. 1 II. diele sa článok 8 dopĺňa odsekmi 27 až 30, ktoré znejú:

„(27) K dodatkovej tabuľke č. E 16a:

Dodatková tabuľka Povolený smer jazdy cyklistov (č. E 16a) s použitím zodpovedajúcich smerových šípok vyznačuje možný smer jazdy cyklistov. Umiestňuje sa pod značky č. C 1 až C 5 alebo sa vyznačuje ako príslušný symbol značky na vyznačenom radení do jazdných pruhov v smere jazdy cez križovatku na značke č. C 25.

(28) K dodatkovej tabuľke č. E 16b:

Dodatková tabuľka Jazda cyklistov v protismere povolená (č. E 16b), ak je umiestnená pod značkou č. B 2, potom povoľuje vjazd cyklistom v protismere jazdy do jednosmernej cesty; v smere jazdy sa pod značkou č. IP 3a alebo č. IP 3b umiestňuje dodatková tabuľka č. E 16c.

(29) K dodatkovej tabuľke č. E 16c:

Dodatková tabuľka Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená (č. E 16c), ak je umiestnená pod značkou č. IP 3a alebo č. IP 3b, potom upozorňuje na možnosť jazdy cyklistu v protismere jazdy jednosmernej cesty; v protismere jazdy sa pod značkou č. B 2 umiestňuje dodatková tabuľka č. E 16b.

(30) K dodatkovej tabuľke č. E 16d:

Dodatková tabuľka Priečna jazda cyklistov (č. E 16d) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. A 16, č. P 1 alebo č. P 2, pričom ak je umiestnená pod značkou č. P 1 alebo č. P 2, nielen upozorňuje na priečnu jazdu cyklistov, ale tiež zdôrazňuje vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde vyplývajúcu z príslušnej značky aj cyklistom idúcim po cestičke pre cyklistov v pridruženom dopravnom priestore hlavnej cesty.“.

79. V prílohe č. 1 II. diele čl. 9 ods. 2 druhá veta znie: „Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie.“.

80. V prílohe č. 1 II. diele čl. 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) K značke č. V 5d:

Značka Priestor pre cyklistov (č. V 5d) vyznačuje priestor určený pre cyklistov čakajúcich na svetelný signál so znamením „Voľno“; značka sa používa aj ako súčasť vyznačeného vyhradeného pruhu pre cyklistov alebo cestičky pre cyklistov.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

81. V prílohe č. 1 II. diele čl. 10 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Značku nemožno použiť na vyznačenie priechodu pre chodcov cez vozovku bez svetelného signalizačného zariadenia, ak značku križuje električka; v odôvodnených prípadoch možno značku použiť za podmienky, že značka bude po oboch stranách na vozovke doplnená nápisom „POZOR ELEKTRIČKA“.“.

82. V prílohe č. 1 II. diele čl. 10 ods. 5 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „značku možno použiť v kombinácii s významovým symbolom značky č. C 8.“.

83. V prílohe č. 1 II. diele sa článok 10 dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(2) K značke č. V 7a:

Značka Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov (č. V 7a) vyznačuje kríženie cestičky pre cyklistov a cestičky pre chodcov s vozovkou, pričom priechod pre cyklistov je označený značkou č. IP 7, a bezprostredne susediaci priechod pre chodcov, ktorý je vyznačený značkou č. V 6a alebo č. V 6b, je označený značkou č. IP 6. Značku č. V 7a možno použiť v kombinácii s významovým symbolom značky č. C 8. Na prejazd cyklistov sa vopred upozorňuje značkou č. A 16, ak je to technicky možné.“.

84. V prílohe č. 1 II. diele čl. 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) K značke č. V 8c:

Značka Koridor pre cyklistov (č. V 8c) vyznačuje priestor a smer jazdy cyklistov. Vodičov motorových vozidiel upozorňuje, že sa nachádzajú na vozovke so zvýšeným pohybom cyklistov.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

85. V prílohe č. 1 II. diele čl. 18 sa za odsek 26 vkladá nový odsek 27, ktorý znie:

„(27) K značke č. A 33:

V prípade potreby, ak dopravná značka je na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text „POZOR“ a v spodnej časti tohto podkladu, bezprostredne pod symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text „NEHODOVÝ ÚSEK“ alebo „NEHODOVÉ MIESTO“, pod ktorým sa dodatkovou tabuľkou č. E 4 vyznačí dĺžka úseku platnosti významu tejto dopravnej značky.“.

Doterajší odsek 27 sa označí ako odsek 28.

86. V prílohe č. 1 II. diele čl. 18 odsek 28 znie:

„(28) K značke č. A 34:

Značka č. A 34 musí obsahovať údaj, o aký konkrétny druh nebezpečenstva ide, najmä vyznačením vhodného symbolu alebo textu na dodatkovej tabuľke č. E 12, ako napríklad „BEZ CHEMICKÉHO POSYPU“, „REPNÁ KAMPAŇ“ a podobne.“.

87. V prílohe č. 1 II. diele sa článok 18 dopĺňa odsekom 29, ktorý znie:

„(29) K zvislým dopravným značkám č. A 1a až A 26, č. A 31, č. A 32 a č. A 34, ktoré sú na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text „POZOR“.“.

90. V prílohe č. 3 sa v 1. stĺpci za slovami „Poradové číslo“ vypúšťa lomka a slová „Dátum zaevidovania žiadosti o udelenie VO“.

91. V prílohe č. 5 časti VI. ods. 6 sa za slová „Posudzovaná osoba“ vkladajú slová „patriaca do skupiny 2“.

93. Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá znie:

„Príloha č. 7a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O PRESKÚMANÍ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI OSOBITNE VO VZŤAHU K ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU, INEJ NÁVYKOVEJ LÁTKY ALEBO LIEČIVA

Vzor 07a

98. Prílohy č. 12 a 13 znejú:

„Príloha č. 12 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA/VODIČA, KTORÝ SA PODROBUJE PRESKÚMANIU PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

I.

Vzor 12

II.

Forma, obsah a spôsob vypĺňania dokladu o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti

(1) Doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti sa vypĺňa podľa predtlače (pričom položky 1, 5, 6, 7, 8 a 9 vypĺňa posudzujúci psychológ; položky 2, 3 a 4 vypĺňa posudzovaná osoba)

1. meno, adresa (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak táto obsahuje požadované údaje),

2. meno a priezvisko posudzovanej osoby,

3. dátum narodenia posudzovanej osoby,

4.

a) označia sa skupiny a podskupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom takým spôsobom, že zakrúžkovaním sa označia skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, a preškrtnutím v tvare X sa označia skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, ktorých posudzovaná osoba nie je držiteľom,

b) označia sa skupiny a podskupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada takým spôsobom, že zakrúžkovaním sa označia skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, a preškrtnutím v tvare X sa označia skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, o udelenie ktorých posudzovaná osoba nežiada,

5.

1. – 2. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a o ktorých udelenie žiada, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode,

3. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a o ktorých udelenie žiada, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, že uvedie príslušný kód (prípadne kódy) podľa prílohy č. 9 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, slovo „pre“ a označenie skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia (napr. „600. pre C“, „600.01, 600.02-0 pre B“); ak je zaznamenaný jeden kód pre viacero skupín a podskupín, viaceré kódy pre jednu skupinu a podskupinu alebo pre viacero skupín a podskupín vodičského oprávnenia, kódy, skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia sa oddelia čiarkami,

6. miesto a dátum vyhotovenia dokladu o psychickej spôsobilosti,

7. dátum uplynutia platnosti dokladu podľa § 31 vyhlášky,

8. odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,

9. evidenčné číslo dokladu.

(2) Ak v položke 5 niektorý z bodov 1 až 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci psychológ tento bod prečiarkne a prečiarknutie potvrdí svojím podpisom.

(3) Posudzujúci psychológ v názve dokladu o psychickej spôsobilosti prečiarkne možnosť, ktorá pre posudzovanú osobu nie je relevantná.“.

Príloha č. 13 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI VODIČA/DOKLAD O PODMIENENEJ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

I.

Vzor 13

II.

Forma, obsah a spôsob vypĺňania dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča/dokladu o podmienenej psychickej spôsobilosti

(1) Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej psychickej spôsobilosti má rozmer 86 mm 55 mm a vypĺňa sa podľa predtlače:

1. meno, priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak táto obsahuje požadované údaje),

2. meno a priezvisko posudzovanej osoby,

3. dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,

4. uvedú sa skupiny a podskupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom,

5.

1. – 2. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode,

3. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, že uvedie príslušný kód (prípadne kódy) podľa prílohy č. 9 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej repuvliky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, slovo „pre“ a označenie skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia (napr. „600. pre C“, „600.01, 600.02-0 pre B“); ak je zaznamenaný jeden kód pre viacero skupín a podskupín, viaceré kódy pre jednu skupinu a podskupinu alebo pre viacero skupín a podskupín vodičského oprávnenia, kódy, skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia sa oddelia čiarkami,

6. miesto a dátum vyhotovenia dokladu o psychickej spôsobilosti,

7. dátum uplynutia platnosti dokladu podľa § 31 vyhlášky,

8. odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,

9. evidenčné číslo dokladu.

(2) Ak v bode 5 niektorý z bodov 1 až 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci psychológ tento bod prečiarkne a prečiarknutie potvrdí svojím podpisom.“.

99. Za prílohu č. 13 sa vkladajú prílohy č. 13a až 13c, ktoré znejú:

„Príloha č. 13a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

ROZSAH A OBSAH ODBORNÉHO PORADENSTVA

I. Odborné poradenstvo so zameraním na alkohol

1. stretnutie

Predstavenie psychológa, zákonná úprava odborného poradenstva, pravidlá odborného poradenstva, organizačné pokyny, administratíva, zoznámenie sa v rámci skupiny.

Očakávania a obavy účastníkov skupiny, opis okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu z hľadiska samotných účastníkov skupiny, štatistika nehodovosti, somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky dopravnej nehody.

Vysvetlenie modelu „učenie – správanie – zvyky“, zhodnotenie prvých dojmov účastníkmi odborného poradenstva, zadanie domácej úlohy.

2. stretnutie

Analýza okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu účastníkmi odborného poradenstva, skupinová diskusia.

Analýza motívov porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu účastníkmi odborného poradenstva, vodičská anamnéza.

Somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu konkrétnym účastníkom odborného poradenstva, možné následky pretrvávajúceho správania.

3. stretnutie

Pôsobenie alkoholu na fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej úrovni, analýza motívov pitia jednotlivých účastníkov odborného poradenstva, rola alkoholu v spoločnosti a skupinové procesy.

Koncentrácia alkoholu v krvi, problematika zvyškového alkoholu, odhadová výpočtová formulka podľa Widmarka.

Narušenie dopravného správania pod vplyvom alkoholu, nebezpečenstvá a riziká v cestnej premávke.

4. stretnutie

Požívanie, zneužívanie, závislosť od alkoholu, stratégie odmietnutia alkoholu, konkrétne techniky odmietnutia alkoholu.

Sebaobraz a ako ma vnímajú druhí vzhľadom k aktuálnej situácii, individuálne zvyklosti pri pití alkoholu, kognitívne preštruktúrovanie, situácie s vysokým rizikom recidívy.

Priestor na doplňujúce otázky, témy, pripomienky a podobne; vyhodnotenie očakávaní a obáv, vzájomná spätná väzba účastníkov skupiny a posudzujúceho psychológa.

Výstupný individuálny rozhovor.

Prínos odborného poradenstva pre účastníka a jeho využitie pri vedení motorového vozidla v cestnej premávke, vyhodnotenie aktivity účastníka, vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu.

II. Odborné poradenstvo so zameraním na iné návykové látky a liečivá

1. stretnutie

Predstavenie psychológa, zákonná úprava odborného poradenstva, pravidlá odborného poradenstva, organizačné pokyny, administratíva, zoznámenie sa v rámci skupiny.

Očakávania a obavy účastníkov skupiny, opis okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva z hľadiska samotných účastníkov skupiny, štatistika nehodovosti, somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky dopravnej nehody.

Vysvetlenie modelu „učenie – správanie – zvyky“, zhodnotenie prvých dojmov účastníkmi odborného poradenstva, zadanie domácej úlohy.

2. stretnutie

Analýza okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva účastníkmi odborného poradenstva, skupinová diskusia.

Analýza motívov porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva účastníkmi odborného poradenstva, vodičská anamnéza.

Somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva konkrétnym účastníkom odborného poradenstva, možné následky pretrvávajúceho správania.

3. stretnutie

Rozdelenie iných návykových látok a liečiv a ich pôsobenie na fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej úrovni, analýza motívov požívania inej návykovej látky alebo liečiva jednotlivých účastníkov odborného poradenstva, rola inej návykovej látky alebo liečiva v spoločnosti a skupinové procesy.

Narušenie dopravného správania pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva, nebezpečenstvá a riziká v cestnej premávke.

4. stretnutie

Požívanie, zneužívanie, závislosť od inej návykovej látky alebo liečiva, stratégie odmietnutia inej návykovej látky alebo liečiva, konkrétne techniky odmietnutia inej návykovej látky alebo liečiva.

Sebaobraz a ako ma vnímajú druhí vzhľadom k aktuálnej situácii, individuálne zvyklosti pri požívaní inej návykovej látky alebo liečiva, kognitívne preštruktúrovanie, situácie s vysokým rizikom recidívy.

Priestor na doplňujúce otázky, témy, pripomienky a podobne; vyhodnotenie očakávaní a obáv, vzájomná spätná väzba účastníkov skupiny a posudzujúceho psychológa.

Výstupný individuálny rozhovor.

Prínos odborného poradenstva pre účastníka a jeho využitie pri vedení motorového vozidla v cestnej premávke, vyhodnotenie aktivity účastníka, vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu.

Príloha č. 13b k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O PODROBENÍ SA ODBORNÉMU PORADENSTVU

Vzor 13b

Príloha č. 13c k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O PRESKÚŠANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Vzor 13c

100. V prílohe č. 17 štvrtom bode sa za slová „kategórie L7e“ vkladajú slová „alebo vozidlu kategórie O1, ktorého ťažným vozidlom je vozidlo kategórie L“.

101. V prílohe č. 17 piatom bode sa za slovo „L6e“ vkladajú slová „alebo vozidlu kategórie O1, ktorého ťažným vozidlom je vozidlo kategórie L“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem čl. I bodov 1 až 6, 8, 10 až 21, 23, 27, 30 až 36, 38, 41, 44 až 48, 50, 52, 53, 58, 59, 88, 89, 92, 94 až 97, ktoré nadobúdajú účinnosť 19. januára 2013 a čl. I bodov 28 a 29, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2013.


Daniel Lipšic v. r.