Vyhláška č. 361/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 116/2011
Platnosť od 28.10.2011
Účinnosť od 01.04.2013
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem čl. I bodov 1 až 6, 8, 10 až 21, 23, 27, 30 až 36, 38, 41, 44 až 48, 50, 52, 53, 58, 59, 88, 89, 92, 94 až 97, ktoré nadobúdajú účinnosť 19. januára 2013 a čl. I bodov 28 a 29, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 20...

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2013 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
19.01.2013 - 31.03.2013 Delená účinnosť
01.11.2011 - 18.01.2013

Pôvodný predpis

28.10.2011