Ústavný zákon č. 356/2011 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 113/2011
Platnosť od 25.10.2011
Účinnosť od 25.10.2011

OBSAH