Zákon č. 348/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 111/2011
Platnosť od 22.10.2011
Najbližšie účinné znenie 01.01.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem článku I bodov 4, 7 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.