Zákon č. 342/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 109/2011
Platnosť od 20.10.2011
Účinnosť od 01.11.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2011 Aktuálne znenie