Opatrenie č. 338/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti

Čiastka 107/2011
Platnosť od 19.10.2011
Účinnosť od 15.11.2011