Zákon č. 334/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Čiastka 107/2011
Platnosť od 19.10.2011
Účinnosť od 01.04.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem prvého bodu až štvrtého bodu, deviateho bodu, jedenásteho bodu až tridsiateho druhého bodu, tridsiateho štvrtého bodu až osemdesiateho piateho bodu, osemdesiateho siedmeho bodu až stodvadsiateho siedmeho bodu, stotrid...