Vyhláška č. 326/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady, vzor žiadosti o bytovú náhradu a vzor deklarácie majetku pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom

Čiastka 103/2011
Platnosť od 14.10.2011
Účinnosť od 15.10.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.2011 Aktuálne znenie